Head
spacerДейности
Очаквайте скоро ...
Проекта
 

Българското министерство на енергетиката и икономиката с подкрепата на Холандското министерство на икономиката, в лицето на SenterNovem работят съвместно за изготвянето на национална политика за насърчаване повишаването на енергийната ефективност в промишлеността.

Политиката за насърчаване на подобряване на енергийната ефективност в промишления сектор се основава на схемата на Дългосрочните доброволни споразумения, приложена вече в Холандия. Тези споразумения се осъществяват между правителсвото и промишлените предприятия или техни представители, като чрез тях се поставя цел за подобряване на енергийната ефективност в предприятията.

Целта на проекта е да се повиши капацитета на българското министерство на енергетиката и икономиката при разработване на политика за бизнес партьорство за подобяване на енергийната ефективност в промишлеността. След приключването на проекта Министерството на енергетиката и иономиката и други заинтересовани страни в България ще имат по-пълно разбиране на възможностите на схемата за доброволните споразумения за повишаване на енергийната ефективност в промишлеността и по какъв начин може да бъде приложена в България.

Първа фаза на проекта стартира на 1 февруари 2006г. и е с продължителност 6 месеца. Проекта протича на 5 етапа:

  • Мрежа от заинтересовани страни
  • Прoучване за определяне на типа доброволни споразумения, които могат да бъдат приложени в България
  • Проучване на силните и слаби страни на схемите на доброволни споразумения, прилагани в Холандия/Европа
  • Описание на специфичните особености, при които може да бъде приложена такава схема на доброволни споразумения в България
  • Предложение за реализиране на схема за доброволни споразумения в България
 ВТОРА ФАЗА НА ПРОЕКТА

Първия етап на проекта LTA беше фокусиран предимно върху подобряване на енергийната ефективност на производствения процес.

В рамките на първата фаза от проекта, с подкрепата на SenterNovem - Холандия беше създадена рамка за прилагане на системата Дългосрочни доброволни споразумения в България. От една страна промишлените организации и сдружения възприеха LTA като реална възможност за намаляване на енергийните разходи, което от своя страна да доведе до по-голяма конкурентноспособност на предприятията; от друга страна българското правителство подкрепи укрепването на публично-частното партньорство, необходимо за изпълнение на поставените в европейското заонодателство изисквания.

Първата фаза на проекта приключи успешно с изготвянето на схема за приложение на LTA в България и подписването на писма за намерение между Министерство н аикономиката и енергетиката в България и:
- Българска промишлена камара
- Българска минно-геоложка камара
- Българска камара по химическа промишленост
- Браншова камара на черната и цветната металургия в България

Основната цел на втората фаза на проекта е да се предаде опита на Холандия в изпълнение на LTA.
Етапите на изпълнение на проекта са:
А) Поставяне на конкретна цел за подобряване на енергийната ефективност в индустрията в България
Б) Осигуряване на подкрепа от страна на българското правителство за изпълнение на ЕЕ мерки в индустрията
В) Създаване на андминистративно тяло за подпомагане и управление на изпълнението на LTA


Втора фаза на проекта стартира през месец Март 2007 г. и се очаква да приключи през месец Ноември 2007г.
 
 

 

 
u
spacer spacer
  Design by ESD Bulgaria
spacer