Head
spacerДейности
Очаквайте скоро ...
Партньори
 
 
  Министерство на енергетиката и икономиката
http://www.mi.government.bg
 

Министерство на икономиката е създадено през декември 1999 година с решение на Народното събрание, чрез сливането на Министерството на промишлеността и Министерството на търговията и туризма .

Министерство на икономиката разработва целите и приоритетите на държавната стратегия и провежда държавната политика в областта на промишлеността, търговията, туризма, приватизацията и управлението на държавното участие в тези области. Участва в провеждането на интеграционната политика и осигуряването на външноикономическо сътрудничество.

 
   
 
SenterNovem
http://www.senternovem.nl/english

SenterNovem е агенция към Холандското министерство на икономиката, с дейност насочена към

  • иновации
  • енергия и климат
  • околна среда и планиране

Практическия опит на SenterNovem е насочен към заздравяване на националната икономика чрез устойчиво развитие и иновации.

Агенцията е основана на 1 май 2004 чрез сливане на Senter и Novem, две агенции на Министерството на икономиката на Холандия.

Екипът на SenterNovem предлага на своите клиенти:

  • финансова подкрепа
  • развиване на вътрешна мрежа за обмяна на информация и опит
  • разпространение на информация
  • консултанска помощ при разработване на политики и стратегии

SenterNovem разработва програми в помощ на национални и международни енергийни политики.

 
   
 
"И Ес Ди - България" ООД
http://www.esdb.bg
е частна консултантска фирма, създадена с 80% британски и 20% български капитал. Дружеството е регистрирано по българското законодателство през март 1998 година.

Основният предмет на дейност на фирмата е насочен в областта на енергийната ефективност (ЕЕ), комбинираното топло и електропроизводство (КТЕП), възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Участва в разработването и изпълнението на устойчиви енергийни проекти, по програми PHARE, SAVE II, ALTENER, TERMIE B, финансирани от Европейската комисия, Холандското правителство, Министерството на международното развитие на Великобритания и др.

"И Ес Ди България" ООД предоставя експертна техническа и консултантска помощ на своите клиенти при избора, разработката и изпълнението на проекти свързани с оползотворяването на възобновяеми енергийни източници, повишаване на енергийната ефективност, търговия с емисии на парникови газове, (JI проекти), местно енергийно планиране, енергийно обследване на сгради, търгуеми сертификационни схеми и др. Разработва инвестиционни проекти по ЕЕ и ВЕИ.

Екипът на "И Ес Ди България" работи в тясно сътрудничество с експерти от британската фирма ESD Ltd. Великобритания, както и с редица български и чуждестранни партньори, правителствени и неправителствени организации в България.

Клиенти на "И Ес Ди - България" са правителствени и неправителствени организации, общини, местни и чуждестранни фирми и частни лица.

 
 
 
 

 

 
u
spacer spacer
  Design by ESD Bulgaria
spacer