Head
spacerДейности
Очаквайте скоро ...
Новини
 
Бяха подписани споразумения за енергийна ефективност с бизнеса

Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Лъчезар Борисов подписа на 23 ноември 2007г., доброволни дългосрочни споразумения за енергийна ефективност с предприятия, заявили интерес и три бизнес асоциации и браншови камари. Това са: "Интер Пайп" АД, "Елаците-Мед" АД, "Асарел-Медет" АД и др.

Механизмът "Доброволни споразумения за енергийна ефективност" е включен като основен инструмент за повишаване на енергийната ефективност съгласно Директива 2006/32/ЕС за крайното енергийно потребление и енергийните услуги, приета през 2006 г. на ЕС.
Във връзка с прилагането й в България, като страна-членка на ЕС, от страна на МИЕ бе изготвен Първи национален план за действие в областта на енергийната ефективност 2008 - 2010 г.

Планът за действие е заложен в цитираната Директива като задължение за изпълнение от всички страни членки и въвежда съгласно изискванията й национални индикативни цели за енергийно спестяване (9 % за 9 години).

Консултант по проекта от българска страна е българо-английската фирма "И Ес Ди - България" ООД.

От 26 до 28 ноември 2007 г. ще се проведе международно събитие в Амстердам, посветено на доброволните дългосрочни споразумения за енергийна ефективност. Поканени са представители на страните членки на ЕС да представят опита си за тези споразумения.

България също е поканена да представи проекта, като до момента той се оценява като един от най-успешните сред изпълняваните в тази област от последните 10 присъединили се страни-членки.

Повече за проекта можете да намерите на адрес: http://lta.esdb.bg


Работна среща в рамките на Втора фаза на проекта се проведе на 10-11 май в гр. София

Работна програма, PDF (70 KB)

Списък на участниците, PDF (53 KB)

Материали:

Енергийно сканиране, PDF (78 KB)

Мениджмънт - административно тяло, PDF (38 KB)

LTA - Втора фаза на проекта, PDF (176 KB)

Протокол от работната среща, PDF (165 KB)


Национален семинар и курс на обучение в рамките на Втора фаза по проекта беше проведен в периода 14-16 март 2007г. в София

Програмата за семинара и обучението, по дни, можете да намерите по-долу:

Програма: 14 март 2007
Програма: 15 март 2007
Приграма: 16 март 2007 - сутрешна сесия
Програма: 16 март 2007 - следобедна сесия
 
Списък на участниците в семинара:
- Ден 1 (14 март 2007г.): Програма за откриването на проекта и първоначална среща на Целева група II
- Ден 2 (15 март 200г.): Програма за обучение по сканиране на енергийния потенциал и първоначална среща на Целева група I
- Ден 3 (16 март 2007г.): Първоначална среща на Целева група III и Целева група IV
 
Материалите от проведите в периода 14-16 март 2007г. работни срещи можете да намерите тук
 
Протоколите от семинара и работните срещи можете да намерите тук:
- Протокол от 14 март 2007г.: Програма за откриването на проекта и първоначална среща на Целева група II, PDF (93KB)
- Протокол от 15 март 2007г.: Програма за обучение по сканиране на енергийния потенциал и първоначална среща на Целева група I ,
PDF (59KB)
- Протокол от 16 март 2007г.: Първоначална среща на Целева група III и Целева група IV, PDF (70KB)
 
 
Проект "PPA LTA България: енергийна ефективност в индустрията" - втора фаза

LTA е дългосрочно доброволно споразумение между индустриални организации и правителствените органи. Първото "поколение" LTA завърши. То беше фокусирано предимно върху подобряване на енергийната ефективност на производствения процес.

В рамките на първата фаза от проекта, с подкрепата на SenterNovem - Холандия беше създадена рамка за прилагане на системата Дългосрочни доброволни споразумения в България. От една страна промишлените организации и сдружения възприеха LTA като реална възможност за намаляване на енергийните разходи, което от своя страна да доведе до по-голяма конкурентноспособност на предприятията; от друга страна българското правителство подкрепи укрепването на публично-частното партньорство, необходимо за изпълнение на поставените в европейското заонодателство изисквания.

Първата фаза на проекта приключи успешно с изготвянето на схема за приложение на LTA в България и подписването на писма за намерение между Министерство н аикономиката и енергетиката в България и:
- Българска промишлена камара
- Българска минно-геоложка камара
- Българска камара по химическа промишленост
- Браншова камара на черната и цветната металургия в България

Проект "PPA LTA България: енергийна ефективност в индустрията" - втора фаза
Основната цел на втората фаза на проекта е да се предаде опита на Холандия в изпълнение на LTA.
Етапите на изпълнение на проекта са:
А) Поставяне на конкретна цел за подобряване на енергийната ефективност в индустрията в България
Б) Осигуряване на подкрепа от страна на българското правителство за изпълнение на ЕЕ мерки в индустрията
В) Създаване на андминистративно тяло за подпомагане и управление на изпълнението на LTA
 
 
Писмо за намерение
Настоящото Писмо за намерение се подписа между:
1. Министерството на икономиката и енергетиката на Република България, наричано за краткост МИЕ, представлявано от Румен Овчаров
и
2. Българска стопанска камара, наричана за краткост БСК, представлявана от Камен Колев
заедно наричани по-нататък “Страните”,

Като отчетоха следните обстоятелства:
- Повишаването на енергийната ефективност (ЕЕ) в производствената сфера е определящ фактор за подобряване конкурентноспособността на българската икономика, както и на отделните стопански субекти,
- Приетите национални документи в областта на ЕЕ и изискванията, които произтичат от членството на Република България в Европейския съюз (ЕС),
- Страните са готови да развиват сътрудничеството си за подобряване управлението на енергийното потребление и енергийната ефективност в индустрията, почиващо на взаимно уважение и партньорство, чрез прилагане на съществуващи и/или нови “добри практики”, утвърдени в ЕС,
- МИЕ е бенефициент на резултатите от проект, финансиран от Кралство Нидерландия и изпълнен от Държавната агенция за иновации и устойчиво развитие SenterNovem към Министерството на икономиката, с който се разработва подходяща за българските условия схема за прилагане на дългосрочни споразумения за подобряване на енергийната ефективност (наричани за краткост ДСПЕЕ),
- Активното участие на представителите на бизнеса в проведените работни срещи, разговори и анкети в рамките на горепосочения проект,
- Двете страни желаят да влязат в сътрудничество за проучване на възможностите за демонстрационно прилагане на такива ДСПЕЕ в Република България,

Страните се съгласяват:
- Да си сътрудничат в разработването на дългосрочни споразумения за подобряване на енергийната ефективност. Всяко едно от тези ДСПЕЕ се предвижда да бъде подготвено чрез преговори между МИЕ, от една страна, и съответно дружество, членуващо в БСК, от друга страна.
- При преговорите за ДСПЕЕ ще бъдат обсъждани: цели в областта на енергийната ефективност, които да бъдат постигнати от страна на фирми, членуващи в БСК; стимули и устойчиви условия, благоприятстващи подобряването на енергийната ефективност; мониторинг на изпълнението и други. При подготовката на ДСПЕЕ ще бъде проучена и отчетена възможната роля на БСК в процеса на сключването и прилагането на споразуменията, както и при мониторинга и отчитането на постигнатите резултати.
- Настоящото Писмо за намерение не води непременно до сключване на ДСПЕЕ, което при всеки отделен случай ще е предмет на взаимно съгласие между договарящите страни по ДСПЕЕ.

Фотоалбум
 
 
Трети национален семинар по проекта беше проведен на 21 юли 2006г., в гр. София
 
Програма на семинара, PDF (119KB)
 
Списък на участниците в семинара
 
Материали от семинара
 
Протокол от семинара, PDF (124KB)
 
Фотоалбум
 
 
Втори национален семинар
Втори национален семинар по проекта беше проведен na 17 май 2006г. в гр. София
 
Програма на семинара, PDF (81KB)
 
Списък на участниците в семинара
 
Материали от семинара

 

Фотоалбум

 

 
u
spacer spacer
  Design by ESD Bulgaria
spacer